Alles over het continurooster

De Plataan werkt  met een continurooster voor de leerlingen en leerkrachten. Dit betekent dat de leerlingen van 8.30-14.15 uur op school zijn.  Een gevolg hiervan is dat de leerlingen en de leerkrachten gezamenlijk zullen eten, drinken en buiten spelen. Om de leerkrachten wel hun pauze te kunnen geven, is zorgvuldig onderzocht of het buiten spelen van de kinderen tijdens hun lunchpauze op een andere manier ingevuld kon worden. Hiervoor waren twee opties. Een extern bureau inhuren of ouderhulp inschakelen. Na een rondgang onder de ouders bleek dat vooral uit financieel oogpunt, er een voorkeur was om het buitenspelen d.m.v. ouderhulp vorm te geven.

Opzet van de ouderhulp tijdens lunchpauze

De kinderen spelen buiten  in twee groepen:

De eerste groep van 12.05 – 12.30 uur
De tweede groep van  12.30 -12.55 uur.

De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de groep.

De pleinwachtcoördinator (ouder) onderhoudt het contact met school én met de pleinwachten. Ze zorgt voor het rooster en zorgt ervoor dat er afstemming is tussen school en de ouders. Bijvoorbeeld dat bij het buitenspelen de afspraken voor iedereen duidelijk zijn. 

Als stimulans voor de ouderhulp is er een vrijwilligersbijdrage beschikbaar gesteld van € 4,50 per keer.

Deze bijdrage is bedoeld als extra stimulans om uitval/afmelding tegen te gaan. Deze vrijwilligersvergoeding wordt betaald uit de overblijfbijdrage die de school per kind op €25,- per jaar heeft vastgesteld. Naast de vrijwillige ouderbijdrage vraagt de school in het najaar aan ouders om €25,- per kind over te​ maken.  

Hoe komt het rooster tot stand?

Het rooster wordt 1 of 2 keer per jaar gemaakt. Het rooster wordt ingevuld aan de hand van voorkeuren die ouders doorgegeven hebben. Alle hulp is welkom. Er wordt een telefoonlijst verspreid worden waarop voor iedereen zichtbaar is wat de voorkeuren zijn, zodat bij uitval/wijziging de ouder zelf ook een vervanger kan regelen. Mocht dat niet lukken, dan zal de oudercoördinator dit verder op zich nemen. Als stimulans voor de ouderhulp is er een vrijwilligersbijdrage beschikbaar gesteld van € 4,50 per keer. Er zal twee keer per jaar een uitbetaling plaatsvinden aan degene die dit graag willen. Deze bijdrage is bedoeld als extra stimulans om uitval/afmelding tegen te gaan. Deze vrijwilligersvergoeding wordt betaald uit de overblijfbijdrage die de school per kind op €25,- per jaar heeft vastgesteld.

Eindverantwoordelijkheid/incidenten

Naast de ouderhulp zal bij het buiten spelen altijd een teamlid stand-by staan als ondersteuning bij incidenten. Mochten ouders op het schoolplein tegen conflicten aanlopen die ze niet zelf kunnen oplossen, of bijvoorbeeld bij ongelukjes dan wordt dit verantwoordelijke teamlid ingeschakeld. Er is een overzicht beschikbaar wanneer welk teamlid verantwoordelijk is. Daarnaast ligt er ook bij de betrokken overblijfouders een verantwoordelijkheid dat er zorgvuldig en integer omgegaan wordt met wat er op het schoolplein gebeurd. Het is niet wenselijk dat wanneer er incidenten plaatsvinden op het schoolplein, dit extern besproken wordt. Dit kan onnodige schade toebrengen aan de betrokken partijen.

Meer hulp

Ouders die graag willen participeren in de overblijfouders-groep, kunnen zich opgeven bij Conny van Roest. Zij is coördinator van deze werkwijze.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work